Библиотека

Библиотека (31)

БИБЛИОТЕКАТА ПРЕДОСТАВЯ

Основни (безплатни) услуги

-  Ползване на библиотечните колекции

-  Предоставяне на устна библиографска и фактографска информация

-  Достъп до собствени традиционни и електронни каталози

-  Интернет

-  Онлайн достъп до собствени бази данни

Специализирани (платени) услуги

-  Предоставяне на писмена библиографска информация

-  Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания

-  Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина

-  Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни

-  Публикуване на издания

-  Запис на информация върху електронен носител

-  Копиране, принтиране и сканиране на библиотечни документи

Други услуги

-  Библиографска справка с електронна доставка на документите

-  Правна информация – АПИС

-  Разпространение на библиотечно-библиографски знания

-  изнесени уроци на различна тематика и организирани посещения

-  Обществен информационен център

-  Специализирана информация, свързана с проблемите на хора с увреждания, малцинствени групи, деца и възрастни в неравностойно положение

-  Адаптирани услуги за хора с увреждания – рампа, специализиран софтуер

-  Консултации

-  Групови обучения - начална компютърна грамотност

-  Работа с програми на Microsoft Office

-  Празничен календар, Календар на български и международни бележити дати и годишнини

-  Публични културно-информационни събития

Понеделник-петък: 8.00 -18.00

Събота и неделя: Почивни дни

Библиотеката не работи с читатели всеки последен четвъртък от месеца поради профилактика на фонда.

През 1869 г. в град Разград учителят Димо Хранов основава читалище “Съгласие” (преименувано „Развитие”). Началото на библиотечна сбирка се поставя през м. февруари 1870 г. Подредена в един шкаф, първата библиотека привлича в “читалнята” много разградчани жадни за просвета. Със средства от членски внос и доброволни помощи, макар и скромни по размер, се закупуват книги, абонират се всички български списания и вестници, един френско-английски и един турски вестник. Сред първите библиотекари-“книгохранители” са учителите Георги Кърджиев, Петко Вълнаров, Павел Каракулаков и др. Преди Освобождението към библиотеката е имало и книжарница, която предоставя учебници на учениците от околните села. Дълги години функционира като читалищна библиотека и попълва своите библиотечни колекции с дарения на видни разградчани, както и със средства, отпускани от читалищното настоятелство. Книжното богатство е оказало голямо влияние за формиране като личности на много ученици от столетната Разградска гимназия. Сред тях са: писателят Антон Страшимиров, литературният историк и критик проф. Боян Пенев, литературният критик Малчо Николов, писателят Христо Миндов и много други.
Комплектуването на библиотечните фондове след Освобождението е на много добро равнище. Към 1903/04 г. библиотеката притежава 1 540 тома на стойност 8 503 лева. През 1920 г. е с около 6 000 тома, през 1930 г. – 12 870 тома. В края на 1944 г. Разградската библиотека притежава 20 000 тома, има 1 196 читатели, обслужвани от един библиотекар. Библиотекари са: Петър Иванов Ганев (издава „Десетичната класификация. Ръководство за техническо уреждане на библиотеките”- превод на десетичните таблици от френски),  Борис Аврамов, Кръстьо Иванов и др. В историята на библиотеката се откроява дарението направено от разградчанина Иван Мутафов (1865-1946), който от 1912 г. живее в град Чикаго. От 1926 г. в продължение на няколко години прави лично дарение - 619 книги, вестници, списания, каталози и рекламни брошури. Една част от тях са повредени и унищожени при наводнението през 1947г. по спомени на Веска Розова - първият директор на Окръжна библиотека - Разград. 
Читалището няма средства да поддържа платен библиотекар, но ученолюбиви и будни граждани, предимно учители, дават доброволен труд и развиват голяма просветна дейност. Библиотекари са Цани Генчев, Велико Чиплаков, д-р Георги Панов, Борис Аврамов, Илия Пенев, Кръстьо Иванов. Първия платен библиотекар – Петър Ангелов Бобев, е и прислужник, домакин, събирач на членския внос (1901 - 1920 г.).
На 02 юли 1947 г. следобяд, Разград претърпява сериозно наводнение, нанесло огромни щети на 17 хилядния тогава град. Природното бедствие нанася сериозни поражения на книжния фонд на градската читалищна библиотека. Похабени са ценни старопечатни книги, дарени от видни разградски възрожденци. Колко са точно нанесените щети от това наводнение не е известно. Започва отново организиране на фонда, който прогресивно нараства през годините,  а днес е обогатен с нетрадиционни и електронни носители на информация. 
С административно-териториалните промени през 1959 г., библиотеката се обособява в самостоятелен културен институт и изпълнява методически функции към всички обществени библиотеки в новосъздадения Разградски окръг. Разширява се материалната й база, предоставят се допълнителни помещения в читалищната сграда. Осигуряват се финансови средства за набавяне на нови книги и периодични издания. На качествено ново ниво се издига библиотечното обслужване. Още през 1961 г. библиотеката се класира на първо място в Националния преглед между окръжните библиотеки с книжен фонд - 48 839 тома, 5559 читатели и 110 хил. тома раздадена литература. От 1962г. в град Разград са разкрити два библиотечни филиала, които функционират до закриването им през 1986 и 1996 г.
Библиотеката в Разград е сред първите, възприели новата тогава система на книгообслужване - свободен достъп на читателите до книжния фонд. С нея свързват живота си библиотечни специалисти, което се отразява положително върху дейността й. Извършва се пълна организация на фондовете, полагат се основите  на система от справочни каталози и картотеки, на краеведска дейност. Специализираната колекция на Детския отдел, за обслужване на читатели до 14 годишна възраст, се обособява през 1962 г. От 1981 г. е в самостоятелна сграда.  Излизат от печат първите библиографски и био-библиографски издания за историята на родния край. През 1966 г. е обособен като самостоятелно структурно звено специализиран отдел „Краезнание”. Развива се богата и активна културно-масова работа с книгата сред различните категории читатели. Окръжната библиотека навлиза в нов етап от своето развитие, с прието ПМС № 2 от 20.01.1970 г. за изграждане на Единна библиотечна система в България. В периода след 1975 г. настъпват структурни промени, които в голяма степен определят бъдещото развитие на Окръжната библиотека. През 1979 г. е обособена колекцията на отдел „Изкуство”, който сменя местонахождението си през годините – в Клуба на дейците на културата, в творческата база на Дружеството на писателите, а от 26 януари 1996 г. се премества окончателно в новата сграда на Разградската библиотека.
Библиотека “Проф. Боян Пенев” се гордее с не толкова големия по обем, но ценен със своето съдържание Фонд от старопечатни, редки и ценни издания. Сред тях са библиографски ценни, публикувани 1853-1900 г. Споредадминистративно-териториалните промениот 1987 г., библиотеката става общинска снаименование Универсална научна библиотека. Запазва методическите си функции и осъществява централизирано комплектуване на библиотечните фондове в читалищните библиотеки от Община Разград, преустановено от 01.01.2002 година. От 1 ноември 1990 г. Универсалната научна библиотека приема своите читатели в новия си дом. Библиотеката сменя няколко пъти названието си. Изпълнява своята мисия да подпомага културното, образователното и просветното развитие на населението от Разград и Лудогорския край. Тя е културно-информационен център. От 1992 година Библиотеката носи името на видния българин – професор Боян Пенев. Роден в град Шумен на 27 април 1882 г. Баща му - Пеньо Николов е майстор-медникар, чиято частна работилница фалира и през 1888 г. семейството се преселва да живее в град Разград. С този град е свързано израстването и формирането на Боян като личност. Боян Пенев прави неотразимо впечатление на съучениците си в Разградската гимназия. По спомени на негови съвременници основава ученически оркестър, в който свири на цигулка и дирижира мъжки певчески хор, смятан за предшественик на днешния смесен хор “Железни струни”. Боян Пенев чете книги на български, руски, френски и немски писатели-класици в оригинал. Едни от първите написани спомени в дневника на бъдещия голям български литературен историк и критик носят дата “18и 19 юли 1902 г., Разград”. През 1903 г. той е студент в Историко-филологическия факултет на Софийския университет. Усвоява основно полски и чешки език. След завършване на университета става учител в софийска гимназия, а след две години хоноруван доцент. От 1917 г. е професор по литература, а след една година става дописен член на БАН. Срещата на Боян Пенев с добруджанката Дора Габе, е повратен момент в живота му: през 1908 г. тя става негова законна съпруга. Жизненият и творчески път на Боян Пенев завършва на 25 юни 1927 г. в град София.
От м. юли 2007 г., съгласно ПМС № 153, библиотеката е със статут на регионален библиотечно-информационен институт с методически функции за читалищните библиотеки от Област Разград.В годините на развитие и утвърждаване на един от водещите културни институти в разградския край своя професионализъм и ентусиазъм са отдали плеяда библиотечни специалисти и директори. Първи директор на Окръжната библиотека като самостоятелен институт е Веска Розова /1959-1970/. След нея директори са - Костадин Крайнов /1970-1975/;  Цанка Георгиева / 1975 -2001/; Мирослава Кацарова / 2001-2012/; Женета Александрова /2012-2020/.
От 2020 г. директор на Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" е Димитър Петров.
През годините на своето развитие Библиотеката в град Разград търпи не само съдържателни промени в своята библиотечно-информационна дейност, не само промяна на местонахождението си, но и промяна в наименованието и ведомствената принадлежност.
  • 1870 г. до 1959 г. - Библиотека при Народно читалище „Съгласие” и „Развитие”
  • 1959 г. до 1987 г. - Окръжна библиотека - град Разград
  • 1987 г. до 1992 г. - Универсална научна библиотека – град Разград
  • 1992 г. до 2000 г. - Универсална научна библиотека “Проф. Боян Пенев”-Разград
  • 2000 г. до 2006 г. - Библиотека „Проф. Боян Пенев”- град Разград
  • 2006 г. - Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев” – град Разград

„Библиотеката - обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца”

Проектът е съвместна инициатива на Фондация „Глобални библиотеки –България” и Фондация „Помощ за благотворителността В България”. Той се осъществява с всеотдайността на екипите втри регионални обществени библиотеки: РБ „Н.Й. Вапцаров” – Кърджали, РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград и РБ „Христо Ботев” – Враца.

Реализиран е в периода 08.06.2015 – 08.04.2016 г. с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

повече - ФГББ повече - ФПББ

В резултат са изготвени две публикации:
Библиотеката и гражданските организации: наръчник за съвместна работа.
Компас на гражданския сектор.

„РАЗГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА – ПОРТ@Л ЗА Е-УСЛУГИ”

На 16 септември 2013 г. между Министерство на културата на Република България, Програма на ООН за развитие (ПРООН) и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” Разград беше сключено споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3200 лв. по проект „Разградската библиотека – порт@л за е-услуги” по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) – 2013 на Програма „Глоб@лни библиотеки България”.

Проектът предвижда изграждане на нов динамичен уебсайт на библиотеката и дигитализиране на редки и ценни документи с краеведско съдържание в партньорство с Регионален исторически музей Разград, с цел разкриване, съхранение и популяризиране на документите, и неограничен достъп до тях.

Очакваните резултати по проекта са:

  • постоянен достъп до вече съществуващи в библиотеката бази данни – Електронен каталог, Каталог на периодичните издания и Краеведска картотека.
  • придобиване на нови знания и умения, от библиотечните специалисти, за работа с техника за дигитализиране и специализиран уеб софтуер.
  • увеличаване броя на ползвателите на библиотеката чрез достъп до нови е-услуги и дигитална колекция.
  • популяризиране на уникални документи с краеведско съдържание сред местната общност.

Проектът приключва в края на 2013г.

"КОНКУРС ЗА НАБАВЯНЕ НА АНГЛОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА"

Българската библиотечно-информационна асоциация обяви конкурс за набавяне на англоезична литература по програма на Фондация "Америка за България" за библиотеки при езикови гимназии, библиотеки при СОУ с разширено изучаване на английски език, регионални библиотеки.

повече

„КУЛТУРАТА ОНЛАЙН”

РБ участва в инициатива на Уеб дизайн агенция eDesign  „Културата онлайн – уеб технологиите в подкрепа на българската култура”

повече

„ЧИТАЛНЯ ПОД НЕБЕТО”

Стимулиране и създаване на навици за четене при децата е цел на инициативата „Читалня под небето”. От 2011 г. забавното четене привлича по-големи ученици-доброволци за подпомагане конкретната работа с деца и ученици от града, гости от други населени места и от чужбина.

АСОЦИАЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ЧИТАЛИЩА”

ББИА – „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

„Аз мога повече”

Обучителен център. От месец февруари 2011 г. в Регионална библиотека – Разград за първи път в страната започна обучение на читалищни библиотекари със средно образование за придобиване на образователно-квалификационна степен „Библиотекар” – ІІІ квалификационна степен. Инициатива на ББИА, със съдействието на Асоциация „Съвременни читалища” по програма „Учене през целия живот”. В обучителната програма са включени 20 читалищни библотекари със средно образование от областта. Обучения се провеждат по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Аз мога повече”. Обучители са специалисти от РБ „Проф. Боян Пенев”.

„БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ”

От 2002 до 2008 г. и 2011 г. Разградската библиотека участва, със свои проекти за обновяване и обогатяване на библиотечните фондове с нови библиотечни документи в Националната програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, финансирана от Министерство на културата. Необходима и полезна за цялостната библиотечно-информационна дейност. Тя затваря веригата „книгоиздаване – книготърговия - библиотечно дело - потребители”. Конкурсът стимулира библиотечната колегияза по-задълбочено проучване на потребителското търсене и читателските интереси; попълване на библиотечните фондове и разумни икономии на разходите за осигуряване на собствени бюджетни средства за закупуване на книги.

„ГЛОБА@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”

През 2008 г. Библиотеката участва в подготвителния етап на Програма „Българските библиотеки - място за информация и комуникация за всеки” със срок на действие за периода 2009 г. - 2013 г.

Програма „Гл@бални библиотеки – България”. Цел: осигуряване на лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез ползването на безплатен Интернет и други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да се повиши качеството им на живот и да се ускори развитието на гражданското общество. Регионалната библиотека получи 25 компютърни конфигурации и друга техника, като обособи Обучителен център по Програмата за Разградска област с 10 работни станции.

„БИБЛИОТЕКАТА ВЪВЕЖДА ЕВРОПА В МОЯ ЖИВОТ”

Проект „Библиотеката въвежда Европа в моя живот” - 2007г. участва в организирането и провеждането на регионален семинар в Разград, подкрепен от Европейската комисия в България с доклади, изложба на издания за ЕС и др.

"ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯТА НА НЕЗРЯЩИТЕ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ЕВРОФУТБОЛ"

През м. юни 2007 г. по Проект на Фондацията на незрящите хора с увреждания и Еврофутбол, Разградската библиотека получи компютърно работно място за незрящи потребители. Към него е инсталиран специализиран софтуер JAWS и „говореща книга”.

„РАВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”

Проект на СБИР и Британски съвет България „Равен достъп до информация за хората с увреждания”. Изградена е рампа за лесен и безпрепятствен достъп до сградата за хора в неравностойно положение.

"COBISS"

Международен Проект „COBISS” От 2007 г. Регионалната библиотеката „Проф. Боян Пенев” – град Разград, с още 5 обществени библиотеки от страната е включена в проекта на Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий” и институт IZUM – Словения. Целите на проекта са: споделено каталогизиране на библиотечните фондове, обновяване и цялостна промяна на специзирания библиотечен софтуер, създаване на национален своден каталог.

„КНИГИ НА МОЕТО ДЕТСТВО”

През 2006 г. Библиотеката участва в проект „Книги на моето детство”, съвместно с местни управленски структури, учебни заведения, НПО, културни институти , граждани.

"ABLE"

2004 г. – 2008 г. Проект ABLE (Американо-български обмен на библиотечен опит), финансиран от Департамента на САЩ, и иницииран от българска страна от СБИР. Целите на проекта са да увеличи възможностите на българските библиотеки за осигуряване на обществени информационни услуги в онлайн режим за местната администрация и българските граждани, да използва партньорските библиотеки като среда за споделяне на информацията за нашите две страни. Изграден е Обществен информационен център с 4 потребителски компютъра - работни места в чуждоезиковата читалня с безплатен Интернет достъп (2006 г.).Получено е дарение от Американското посолство – книги на английски език. Създаденото партньорство с публичната библиотека в град Нютън, щат Айова продължава до днес. В квалификационната програма участва библиотечният специалист Мая Петрова и стана първият чужденец „Почетен гражданин на град Нютън”. В Разград през месец октомври 2004 г. бе учредено национално Сдружение „Американски опит за библиотеките”, като секция към СБИР за участващи в програми за образователен обмен в САЩ -«американ шелф» с личното участие на посланика по това време – Джон Байърли.

„АБАГАР 2004”

Проект „Абагар 2004” разработен от Професионална гимназия по икономика – Разград по Програма „Обществен форум”, с финансовата подкрепа на Фондацията за развитие на местното самоуправление и Швейцарското посолство в България. Основна цел на „Абагар 2004” е популяризиране на книгата във всички нейни форми, като акцентира върху уникални издания, преживели почти или повече от един век. Реализирана е в две основни направления: 1. Създаване на динамична WEB-страница с информация за старопечатни издания, които се намират в частни колекции; 2. Издирване на старопечтни издания, библиографско описание и каталогизиране на старопечатни, редки и ценни документи. РБ „Проф. Б. Пенев” участва в проекта като партньор по второто направление.

„ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА”

От 2000 година Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев” разработва и поетапно реализира два проекта за обогатяване на библиотечния фонд със заглавия на руски език по мегапроект „Пушкинская библиотека”.

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb
hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort film izle hack forum marsbahis marsbahis giriş casibom betwinner türk ifşa alemi slot siteleri