Статии филтрирани по дата: Четвъртък, 10 Декември 2020

11.12.2020 - DirektorТази година Разград отбелязва 150 години библиотечно дело. Век и половина след началото разговаряме с настоящия директор на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ Димитър Петров за мястото на духовното средище в живота на разградчани днес. С него разлистихме страниците на историята в търсене на отговори на въпросите промениха ли се основните функции на дома на книжнината в дигиталното съвремие и основната й мисия в условията на непозната досега пандемична обстановка.

150 години по-късно: какво място заема днес библиотеката в културния живот на града и в ежедневието на разградчани?

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ е основен културен, просветен и информационен център в град Разград. Духовното средище е културна институция с водеща роля за повишаване естетическата култура на читателите, с огромен принос в културния живот на Лудогорието. Освен да изпълнява функциите на книгохранилище, днес организира самостоятелно или съвместно с творчески групи и съюзи, неправителствени организации, културни институти, местни медии, творци и учебни заведения изложби, поетични четения, творчески срещи с писатели, изнесени уроци и много други. Домът на книгата дава чудесна възможност за общуване на почитателите от различните възрастови и социални групи с различните видове изкуства.

Тя е институция, която има за задача да набавя и съхранява разнообразни по вид документи и да осигури физически, библиографски и интелектуален достъп до печатни и други информационни ресурси. Понятието „библиотека” обхваща библиотечното обслужване, библиотечните колекции, библиотечния персонал и редица разнородни дейности. Библиотеката през ХХІ в. разширява своя обхват извън физическите граници на сградата, като осигурява използването на информационните материали и чрез електронни средства. Терминът „библиотека” в нашата съвременност придобива ново вторично значение: колекция от полезни и необходими материали за обществено ползване.

Книгохранилището съдейства и за изграждане на гражданско и информационно общество, осигурява правото на равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване – без пространствени и езикови ограничения. Днес живеем в ново време и РБ „Проф. Боян Пенев“ гради своята дейност на базата на съвременните изисквания за обществена библиотека.

Тя е образователна, културна и социална институция, играеща ключова роля в осигуряването на свободен и безплатен достъп до информация на социално слабите слоеве на обществото, лицата с физически и умствени увреждания, лишените от свобода, децата, възрастните хора… Книгохранилището е и основен пункт за интернет достъп и за обучение на възрастното население за боравене с глобалната мрежа.

Библиотеката е неотменна част от системата на образованието и научноизследователската дейност. Нейна е отговорността за опазване на съхраняваното в колекциите й културно наследство – ръкописи, архивни документи, за неговото популяризиране чрез дигитализация и предоставяне в интернет.

Цялото интервю тук

Публикувана в Архив
UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb