Проекти

„Библиотеката - обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца”

Проектът е съвместна инициатива на Фондация „Глобални библиотеки –България” и Фондация „Помощ за благотворителността В България”. Той се осъществява с всеотдайността на екипите втри регионални обществени библиотеки: РБ „Н.Й. Вапцаров” – Кърджали, РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград и РБ „Христо Ботев” – Враца.

Реализиран е в периода 08.06.2015 – 08.04.2016 г. с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

повече - ФГББ повече - ФПББ

В резултат са изготвени две публикации:
Библиотеката и гражданските организации: наръчник за съвместна работа.
Компас на гражданския сектор.

„РАЗГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА – ПОРТ@Л ЗА Е-УСЛУГИ”

На 16 септември 2013 г. между Министерство на културата на Република България, Програма на ООН за развитие (ПРООН) и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” Разград беше сключено споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3200 лв. по проект „Разградската библиотека – порт@л за е-услуги” по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) – 2013 на Програма „Глоб@лни библиотеки България”.

Проектът предвижда изграждане на нов динамичен уебсайт на библиотеката и дигитализиране на редки и ценни документи с краеведско съдържание в партньорство с Регионален исторически музей Разград, с цел разкриване, съхранение и популяризиране на документите, и неограничен достъп до тях.

Очакваните резултати по проекта са:

  • постоянен достъп до вече съществуващи в библиотеката бази данни – Електронен каталог, Каталог на периодичните издания и Краеведска картотека.
  • придобиване на нови знания и умения, от библиотечните специалисти, за работа с техника за дигитализиране и специализиран уеб софтуер.
  • увеличаване броя на ползвателите на библиотеката чрез достъп до нови е-услуги и дигитална колекция.
  • популяризиране на уникални документи с краеведско съдържание сред местната общност.

Проектът приключва в края на 2013г.

"КОНКУРС ЗА НАБАВЯНЕ НА АНГЛОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА"

Българската библиотечно-информационна асоциация обяви конкурс за набавяне на англоезична литература по програма на Фондация "Америка за България" за библиотеки при езикови гимназии, библиотеки при СОУ с разширено изучаване на английски език, регионални библиотеки.

повече

„КУЛТУРАТА ОНЛАЙН”

РБ участва в инициатива на Уеб дизайн агенция eDesign  „Културата онлайн – уеб технологиите в подкрепа на българската култура”

повече

„ЧИТАЛНЯ ПОД НЕБЕТО”

Стимулиране и създаване на навици за четене при децата е цел на инициативата „Читалня под небето”. От 2011 г. забавното четене привлича по-големи ученици-доброволци за подпомагане конкретната работа с деца и ученици от града, гости от други населени места и от чужбина.

АСОЦИАЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ЧИТАЛИЩА”

ББИА – „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

„Аз мога повече”

Обучителен център. От месец февруари 2011 г. в Регионална библиотека – Разград за първи път в страната започна обучение на читалищни библиотекари със средно образование за придобиване на образователно-квалификационна степен „Библиотекар” – ІІІ квалификационна степен. Инициатива на ББИА, със съдействието на Асоциация „Съвременни читалища” по програма „Учене през целия живот”. В обучителната програма са включени 20 читалищни библотекари със средно образование от областта. Обучения се провеждат по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Аз мога повече”. Обучители са специалисти от РБ „Проф. Боян Пенев”.

„БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ”

От 2002 до 2008 г. и 2011 г. Разградската библиотека участва, със свои проекти за обновяване и обогатяване на библиотечните фондове с нови библиотечни документи в Националната програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, финансирана от Министерство на културата. Необходима и полезна за цялостната библиотечно-информационна дейност. Тя затваря веригата „книгоиздаване – книготърговия - библиотечно дело - потребители”. Конкурсът стимулира библиотечната колегияза по-задълбочено проучване на потребителското търсене и читателските интереси; попълване на библиотечните фондове и разумни икономии на разходите за осигуряване на собствени бюджетни средства за закупуване на книги.

„ГЛОБА@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”

През 2008 г. Библиотеката участва в подготвителния етап на Програма „Българските библиотеки - място за информация и комуникация за всеки” със срок на действие за периода 2009 г. - 2013 г.

Програма „Гл@бални библиотеки – България”. Цел: осигуряване на лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез ползването на безплатен Интернет и други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да се повиши качеството им на живот и да се ускори развитието на гражданското общество. Регионалната библиотека получи 25 компютърни конфигурации и друга техника, като обособи Обучителен център по Програмата за Разградска област с 10 работни станции.

„БИБЛИОТЕКАТА ВЪВЕЖДА ЕВРОПА В МОЯ ЖИВОТ”

Проект „Библиотеката въвежда Европа в моя живот” - 2007г. участва в организирането и провеждането на регионален семинар в Разград, подкрепен от Европейската комисия в България с доклади, изложба на издания за ЕС и др.

"ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯТА НА НЕЗРЯЩИТЕ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ЕВРОФУТБОЛ"

През м. юни 2007 г. по Проект на Фондацията на незрящите хора с увреждания и Еврофутбол, Разградската библиотека получи компютърно работно място за незрящи потребители. Към него е инсталиран специализиран софтуер JAWS и „говореща книга”.

„РАВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”

Проект на СБИР и Британски съвет България „Равен достъп до информация за хората с увреждания”. Изградена е рампа за лесен и безпрепятствен достъп до сградата за хора в неравностойно положение.

"COBISS"

Международен Проект „COBISS” От 2007 г. Регионалната библиотеката „Проф. Боян Пенев” – град Разград, с още 5 обществени библиотеки от страната е включена в проекта на Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий” и институт IZUM – Словения. Целите на проекта са: споделено каталогизиране на библиотечните фондове, обновяване и цялостна промяна на специзирания библиотечен софтуер, създаване на национален своден каталог.

„КНИГИ НА МОЕТО ДЕТСТВО”

През 2006 г. Библиотеката участва в проект „Книги на моето детство”, съвместно с местни управленски структури, учебни заведения, НПО, културни институти , граждани.

"ABLE"

2004 г. – 2008 г. Проект ABLE (Американо-български обмен на библиотечен опит), финансиран от Департамента на САЩ, и иницииран от българска страна от СБИР. Целите на проекта са да увеличи възможностите на българските библиотеки за осигуряване на обществени информационни услуги в онлайн режим за местната администрация и българските граждани, да използва партньорските библиотеки като среда за споделяне на информацията за нашите две страни. Изграден е Обществен информационен център с 4 потребителски компютъра - работни места в чуждоезиковата читалня с безплатен Интернет достъп (2006 г.).Получено е дарение от Американското посолство – книги на английски език. Създаденото партньорство с публичната библиотека в град Нютън, щат Айова продължава до днес. В квалификационната програма участва библиотечният специалист Мая Петрова и стана първият чужденец „Почетен гражданин на град Нютън”. В Разград през месец октомври 2004 г. бе учредено национално Сдружение „Американски опит за библиотеките”, като секция към СБИР за участващи в програми за образователен обмен в САЩ -«американ шелф» с личното участие на посланика по това време – Джон Байърли.

„АБАГАР 2004”

Проект „Абагар 2004” разработен от Професионална гимназия по икономика – Разград по Програма „Обществен форум”, с финансовата подкрепа на Фондацията за развитие на местното самоуправление и Швейцарското посолство в България. Основна цел на „Абагар 2004” е популяризиране на книгата във всички нейни форми, като акцентира върху уникални издания, преживели почти или повече от един век. Реализирана е в две основни направления: 1. Създаване на динамична WEB-страница с информация за старопечатни издания, които се намират в частни колекции; 2. Издирване на старопечтни издания, библиографско описание и каталогизиране на старопечатни, редки и ценни документи. РБ „Проф. Б. Пенев” участва в проекта като партньор по второто направление.

„ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА”

От 2000 година Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев” разработва и поетапно реализира два проекта за обогатяване на библиотечния фонд със заглавия на руски език по мегапроект „Пушкинская библиотека”.

Прочетена 8238 пъти
UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahis